GDPR

Ochrana osobních údajů

GDPR logo

Ochrana osobních údajů a možnost jejich zneužití je v dnešním elektronickém světě jednou z nejdiskutovanějších otázek. Na IBA klademe značný důraz na ochranu osobních údajů jak zaměstnanců, tak i spolupracujících subjektů a třetích stran a jsme hrdým členem Spolku pro ochranu osobních údajů.

V rámci klinického výzkumu může často docházet ke zpracování nejenom osobních údajů, ale také ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (dle článku 9 Obecného nařízení). Ve snaze dostát všem legislativním požadavkům, společnost již v minulosti implementovala do svého systému ISO/IEC 27001 Systém řízení bezpečnosti informací a procesy ochrany OÚ v souladu se zákonem 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů. Se změnou legislativních požadavků, respektive s příchodem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES IBA aktualizoval své procesy v souladu s tímto nařízením a jmenoval Pověřence pro ochranu OÚ. Projekty IBA byly v minulosti několikrát kontrolovány nejvyšším orgánem ÚOOÚ, vždy bez jakéhokoliv pochybení.

V rámci zpracování osobních údajů IBA implementuje vhodná organizační a technická opatření spočívající především v řízeném přístupu, minimalizaci zpracování a technickém zajištění v souladu s principy Obecného nařízení. Komplexní postoj vedení IBA k této problematice je promítnut do Privacy Policy viz odkaz níže.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@biostatistika.cz

 Privacy policy

 Základní zásady ochrany osobních údajů

Společnost Institut biostatistiky a analýz je řešitelem projektu „Rozšíření portfolia služeb informačního systému pro management dat v klinickém výzkumu“. Na tento projektu je poskytována finanční podpora OP PIK z fondů Evropské unie.

Projekt navrhuje vyvinout platformu pro sestavování informačních systémů zaměřených na management a vytěžování dat v sektoru farmaceutického průmyslu a life sciences. Nabídka digitálních služeb opřených o vyvinutý a validovaný informační systém zpřístupní firmám spolehlivé analytické modely pro jejich rozhodování a precizní podklady pro regulatorní orgány. Řešení projektu vystupuje z laboratorního prostředí klinických zkoušek a soustředí se na důkazy podepřené skutečnými daty z reálné praxe.

Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd.